TEST ANTYGENOWY COVID-19

95.00

WYNIK W CIĄGU 90 MINUT

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita
Category:

SZYBKI TEST ANTYGENOWY — Warszawa

Test antygenowy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

⬇️⬇️⬇️ Scroll down for English version ⬇️⬇️⬇️

 

Jak zrobić test?

1. Kup test

 • Tutaj – w sklepie internetowym cellis.pl
 • W punkcie pobrań – płacąc kartą, BLIKiem lub gotówką

2. Wybierz jedną z opcji pobrania wymazu

 • Odwiedź nasze Punkty pobrań. Pobrania wymazu dokonuje pracownik medyczny.
 • Odbierz materiały wymazowe w Punkcie pobrań Laboratorium, samodzielnie dokonaj pobrania wymazu i dostarcz próbkę do Laboratorium.
 • Zamów dowóz materiałów wymazowych: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).
 • Zamów wizytę pracownika medycznego: do 30 km od Punktu pobrań Laboratorium (opcja dodatkowo płatna).

3. Odbierz wynik testu

 • Wynik testu będzie dostępny do 90 minut od przyjęcia próbki przez Laboratorium.
 • Pracownik punktu wymazowego przekaże Państwu instrukcję odbioru wyniku.

 

Przygotowanie do testu

😷   Podczas wizyty noszenie maseczki jest obowiązkowe.

🆔   Pamiętaj, aby przynieść dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

🍔   Nie jedz, nie pij i nie myj zębów na 2 godziny przed pobraniem wymazu.

📄   Możesz uzupełnić formularz zlecenia w domu – pobierz tutaj.

📞   Jeśli masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do nas!

 

Opis testu

Ten przyspieszony test antygenowy umożliwia błyskawiczne sprawdzenie obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w materiale biologicznym pobranym od osób z objawami zakażenia COVID-19.

Jest szybkim, przesiewowym testem pomocnym we wczesnym diagnozowaniu zakażenia SARS-CoV-2 Dokładny, wcześnie otrzymany wynik pozwala na szybsze podjęcie działań mających na celu wyleczenie chorego oraz ograniczenie jego przebywania wśród zdrowych osób. Dzięki szybkiemu uzyskaniu wyników rozprzestrzenianie się choroby będzie znacznie ograniczone, dzięki czemu łatwiej będzie nad nią zapanować.

Test SARS cov2 w 30 minut

Stosowany przez nas szybki test antygenowy wykrywa nowe warianty koronawirusa. Test ten wykazuje bardzo wysoką specyficzność (99%) i czułość (96,1%), w związku z czym jest wiarygodnym badaniem potwierdzającym trwające zakażenie SARS-CoV-2, uznawanym przez Centrum e-Zdrowia i Komisję Europejską. Test jest również honorowany przy wystawianiu Unijnego Certyfikatu COVID (tzw. “paszportu COVID” albo Zielonego Certyfikatu). Warto decydować się jedynie na wykonywanie testów najwyższej jakości, ze względu na wspomnianą wiarygodność. Testy covid, które nie mają dobrych opinii lub też pochodzą od mało znanych producentów, nie są wskazane do stosowania. Szybki test antygenowy wykryje SARS cov2 w 30 min, co jest godnym podziwu czasem.

Kiedy wykonać przyspieszony test covid? – Warszawa

Wynik testu antygenowego jest najbardziej wiarygodny w fazie intensywnego namnażania wirusa w organizmie pacjenta, czyli od 1 do 3 dni przed wystąpieniem objawów choroby COVID-19 i do 7 dni po wystąpieniu objawów. Wykonanie testu w innym terminie nie wyklucza możliwości uzyskania wyniku pozytywnego, jednakże może się zdarzyć, że mimo faktycznego zakażenia wirusem wynik ten będzie negatywny.

Zasada działania testu antygenowego opiera się na próbie wykrycia antygenów koronawirusa SARS-CoV-2, czyli określonych białek tego wirusa, w próbce wymazowej pobranej z gardła i nosa pacjenta. Próbka pobierana jest z tych miejsc przy pomocy specjalnego, jednorazowego narzędzia w postaci cienkiego patyczka z końcówką pobierającą wymaz. Pobranie próbki trwa kilkanaście sekund i nie powinno sprawiać bólu. Może jednak wywołać dyskomfort. Wymaz pozwala na wykonanie testu. Na tej podstawie diagnosta laboratoryjny ocenia obecność aktywnego zakażenia koronawirusowe u pacjenta.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje weryfikację pozytywnego wyniku testu antygenowego metodą real time RT-PCR. Wynik negatywny należy z kolei interpretować, uwzględniając stan kliniczny pacjenta i jego potencjalne możliwości zakażenia koronawirusem. Test nie jest rekomendowany do diagnostyki zakażeń bezobjawowych i skąpo objawowych. Oznacza to, że warto go wykonywać jedynie w przypadku, gdy chory skarży się na objawy charakterystyczne, które towarzyszą koronawirusowi. Jest to jedna z kluczowych kwestii badania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto posiłkować się wiedzą dostępną na oficjalnych stronach testów antygenowych wykrywających aktywne zakażenia covid.

 

 

 

Zgłoszenie się na badanie nie oznacza nałożenia kwarantanny, jak w przypadku skierowania przez lekarzy POZ.
W przypadku większej liczby badań (ponad 15) zachęcamy do skorzystania z naszej Oferty dla grup.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie Pytania i odpowiedzi.

 

====================================================================================================

 

ANTIGEN TEST FOR COVID-19

SARS-CoV-2 Coronavirus Rapid Antigen Test

 

How to do the test?

1. Buy a test

 • Here – in the cellis.pl online store
 • In the collection points – paying by card, BLIK or cash

2. Select one of the options for taking a swab sample

 • Visit our collection points. The swab sample is collected by a medical worker.
 • Collect swab materials in the collection point, collect the swab yourself and deliver the sample to the collection points.
 • Order delivery of swab materials: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).
 • Order a medical employee visit: up to 30 km from the Laboratory Collection Point (additional fee applies).

3. Receive the test result

 • The test result will be available up to 90 minutes after the sample is received at the Laboratory.
 • The employee of the collection point will provide you with instructions on how to collect the result.

 

Preparation for the test

😷 Wearing a mask is obligatory during the visit.

🆔 Be sure to bring an identity document (ID card or passport).

🍔 Do not eat, drink or brush your teeth for 2 hours before taking the swab.

📄 You can complete the order form at home – download here.

📞 If you have any doubts, give us a call!

 

Description of the test

The antigen test allows to instantly check the presence of the SARS-CoV-2 coronavirus in biological material collected from people with symptoms of COVID-19 infection.

It is a rapid screening test to assist in the early diagnosis of SARS-CoV-2 infection and early intervention.

The antigen test we use detects new variants of the coronavirus. This test shows a very high specificity (99%) and sensitivity (96.1%), therefore it is a reliable test confirming the ongoing SARS-CoV-2 infection, recognized by the Center for e-Health and the European Commission. The test is also accepted when issuing the EU COVID Certificate (the so-called “COVID passport” or Green Certificate).

The result of the antigen test is most reliable during the stage of intensive multiplication of the virus in the patient’s body, i.e. 1 to 3 days before the onset of COVID-19 symptoms and up to 7 days after the onset of symptoms.

The principle of the antigen test is based on an attempt to detect SARS-CoV-2 coronavirus antigens, i.e. specific proteins of this virus, in a swab taken from the patient’s throat and nose. On this basis, a laboratory diagnostician assesses the presence of an active coronavirus infection in a patient.

The World Health Organization (WHO) recommends verification of a positive antigen test result using the real time RT-PCR method. A negative result should, in turn, be interpreted taking into account the patient’s clinical condition and his potential possibility of coronavirus infection. The test is not recommended for the diagnosis of asymptomatic and oligosymptomatic infections.

 

Reporting for the examination does not impose quarantine, as in the case of referral by GPs.
In the case of a larger number of tests (over 15), we encourage you to take advantage of our Offer for Groups.
Find answers to frequently asked questions on the Questions and Answers page.