Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Cellis, dostępny pod adresem internetowym cellis.pl, prowadzony jest przez Cellis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 28 w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000592146, o kapitale zakładowym 9000 zł, NIP 5252640606, REGON 363297680.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Cellis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 28, kod pocztowy 01-510, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000592146, o kapitale zakładowym 9000 zł, NIP 5252640606, REGON 363297680.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cellis.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa – Badanie – będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gen. Zajączka 28, 01-510 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: laboratorium@cellis.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 381 984
 4. Numer fax Sprzedawcy +48 (22) 59 362 77
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 2490 0005 0000 4530 6134 4726
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą codziennie w godzinach 8:00-18:00.

 

§ 4
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła z wiadomości e-mail przesłanej podczas rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wprowadzić ewentualne niezbędne dane na formularzu widniejącym na stronie produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. Po przejściu do Koszyka wybrać sposób transportu;
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 3. Płatności elektroniczne;
 4. Płatność kartą płatniczą.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę i dokonaniu przez Klienta płatności, Klient może zgodnie z wybraną podczas składania zamówienia metodą transportu oczekiwać kontaktu od Kuriera, w celu umówienia terminu realizacji Produktu w domu klienta, lub udać się osobiście do wybranej placówki Sprzedawcy lub placówki współpracującej ze Sprzedawcą. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktu w placówce, Klient po dotarciu do placówki powinien okazać wysłane przez Sklep potwierdzenie zapłaty za Zamówienie.
 3. Pacjent ma prawo zrealizować Produkt w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia.
 4. Pacjent może odebrać wyniki badań przeprowadzonych w ramach Produktu w następujący sposób: osobiście w placówce Sprzedawcy lub w placówce współpracującej ze Sprzedawcą, w której Produkt był realizowany, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne; w formie elektronicznej- pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na stronie kl971.elborat.marcel.pl poprzez podanie 10-cio cyfrowego indywidualnego kodu otrzymanego od Sprzedawcy w momencie realizacji Produktu oraz numeru PESEL lub daty urodzenia, i pobraniu wyników badań.
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Realizacja dostarczania wymazówek niezbędnych do realizacji Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszego dostarczenia wyniku w sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy (awaria systemu EWP, awaria systemu Marcel), inne sytuacje obiektywne.

 

§ 10
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty, które ze względu na swój charakter nie mogą być wymienione bądź zwrócone.
 2. Sprzedawca jest obowiązany do realizacji usług objętych definicją Produktu z zachowaniem należytej staranności.
 3. Jeśli u Klienta pojawią się wątpliwości co do jakości zakupionego Produktu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dla realizacji Produktu, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z usług innego podmiotu współpracującego ze Sprzedawcą, dane Klienta i dokumentacja medyczna mogą być powyższemu podmiotowi udostępnione.

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.