Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Cellis, dostępny pod adresem internetowym https://cellis.pl/, prowadzony jest przez Cellis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Józefa Zajączka 28  w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000592146, o kapitale zakładowym 9000 zł, NIP 5252640606, REGON 363297680.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Laboratorium umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Laboratorium – Cellis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Józefa Zajączka 28, kod pocztowy 01-510, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000592146, o kapitale zakładowym 9000 zł, NIP 5252640606, REGON 363297680. 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Laboratorium pod adresem internetowym https://cellis.pl/.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Laboratorium.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby usług.
 13. Usługa – dostępne w Sklepie usługi – będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Laboratorium.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Laboratorium: ul. gen. Józefa Zajączka 28, 01-510 Warszawa, Polska
 2. Adres e-mail Laboratorium: laboratorium@cellis.eu
 3. Numer telefonu Laboratorium: +48 602 381 984
 4. Numer fax Laboratorium: +48 (22) 59 362 77
 5. Numer rachunku bankowego Laboratorium: 70 2490 0005 0000 4530 6134 4726
 6. Klient może porozumiewać się ze Laboratorium za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Laboratorium codziennie w godzinach 7:00-23:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Laboratorium w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła z wiadomości e-mail przesłanej podczas rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Laboratorium, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia;
 2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, wprowadzić ewentualne niezbędne dane na formularzu widniejącym na stronie produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. Po przejściu do Koszyka wybrać sposobów płatności i opłacić zamówienie;
 4. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Laboratorium
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem Sklepu
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Laboratorium następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Laboratorium i dokonaniu przez Klienta płatności, Klient może zgodnie z wybraną podczas składania zamówienia metodą transportu oczekiwać kontaktu od Kuriera, w celu umówienia terminu realizacji Usługi w domu klienta, lub udać się osobiście do wybranej placówki Laboratorium lub placówki współpracującej z Laboratorium. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Usługi w placówce, Klient po dotarciu do placówki powinien okazać wysłane przez Sklep potwierdzenie zapłaty za Zamówienie.
 3. Klient może odebrać wyniki badań przeprowadzonych w ramach Produktu w formie elektronicznej, pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na stronie kl971.elborat.marcel.pl poprzez podanie 10-cio cyfrowego indywidualnego kodu otrzymanego od Laboratorium w momencie realizacji Produktu oraz numeru PESEL lub daty urodzenia, i pobraniu wyników badań.
 4. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Laboratorium.
 5. Realizacja dostarczania materiałów wymazowych niezbędnych do realizacji Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Warszawy i okolic w promieniu 30 kilometrów od siedziby Laboratorium.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Usługi, które ze względu na swój charakter nie mogą być wymienione bądź zwrócone.
 2. Laboratorium jest obowiązany do realizacji usług z zachowaniem należytej staranności.
 3. Jeśli u Klienta pojawią się wątpliwości co do jakości zakupionej Usługi, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Laboratorium. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi.
 6. Laboratorium ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Laboratorium. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Laboratorium. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Laboratorium, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Cellis Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 28, 01-510 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klientów [dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko; dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), dane dotyczące miejsca zamieszkania] zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez administratora umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 
 4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym oraz dostawcom usługi IT. 
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. .Klient ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 7. Dla realizacji Usługi, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z usług innego podmiotu współpracującego z Laboratorium, dane Klienta i dokumentacja medyczna mogą być powyższemu podmiotowi udostępnione.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Laboratorium poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.