RODO

W nawiązaniu do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cellis Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 28, 01-510 Warszawa.; 2) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zlecenia badania na podstawie wyrażonej zgody.; 3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane przez okres 20 lat (na podst. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Art 29).; 4) Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@cellis.eu.; 5) Pani/ Pana dane osobowe zostaną powierzone: Cellis Laboratorium przetwarzające Pani/ Pana dane osobowe w systemach teleinformatycznych: program MARCEL, a także dostawcy zewnętrznych usług IT w celu obsługi serwera oraz sklepu internetowego.; 6) Pani/ Pana dane osobowe zostaną udostępnione Ministerstwu Zdrowia za  pośrednictwem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – EWP 3.0 i PZH (na podstawie Par 2., Pkt 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii) oraz Inspekcji Sanitarnej (na podstawie Art 32a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; Dz.U 2020, poz. 1845).; 7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.; 8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.; 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.; 10) Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże wymagane do wykonania badania.; 11) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

With reference to Art. 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws UE.L.2016.119.1), hereinafter referred to as GDPR, we would like to inform you that: 1) The administrator of your personal data is Cellis Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 28, 01-510 Warsaw; 2) your personal data will be processed in connection with the execution of the research order on the basis of your consent; 3) your personal data processed for a period of 20 years (pursuant to the Act of November 6, 2008 on patient’s rights and the Patient’s Rights Ombudsman, Art 29); 4) Contact regarding the Personal Data Protection Regulation daneosobowe@cellis.eu; 5) your personal data will be entrusted to: Cellis Laboratorium processing your personal data in ICT systems: MARCEL program, as well as providers of external IT services to operate the server and online store; 6) Your personal data will be made available to the Ministry of Health via the Healthcare Information Systems Center – EWP 3.0 and PZH (on the basis of Par. bans in connection with an epidemic) and the Sanitary Inspection (pursuant to Article 32a of the Act on preventing and combating infections and infectious diseases in humans; Journal of Laws 2020, item 1845); 7) your personal data will not be transferred to third countries; 8) your personal data will not be used for automated decision making, including profiling; 9) In connection with the processing of your personal data, you have the right to request the Administrator to access your personal data, rectify it, delete it, limit processing, the right to object to processing, the right to transfer data, the right to submit complaints to the supervisory body, which is the President of the Personal Data Protection Office; 10) Providing personal data in the form is voluntary, but required to perform the test; 11) If you believe that the processing of personal data violates the law, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, ie the President of the Office for Personal Data Protection (to the address: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

Применительно к ст. 13 и 14 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95 / 46 / EC (общий регламент по защите данных) (Законодательный вестник UE.L.2016.119.1), далее именуемый GDPR, мы хотели бы сообщить вам, что: 1) Администратором ваших личных данных является Cellis Sp. z o.o., ул. Gen. Zajączka 28, 01-510 Варшава; 2) ваши персональные данные будут обрабатываться в связи с выполнением заказа на исследование на основании согласия; 3) ваши персональные данные обрабатываются в течение 20 лет (в соответствии с Законом от 6 ноября 2008 г. о правах пациентов и Уполномоченном по правам пациентов, ст. 29); 4) Контакт по поводу Положения о защите персональных данных daneosobowe@cellis.eu; 5) ваши персональные данные будут переданы: Cellis Laboratorium, обрабатывающему ваши персональные данные в системах ИКТ: программе MARCEL, а также поставщикам внешних ИТ-услуг для управления сервером и интернет-магазином; 6) Ваши персональные данные будут доступны Министерству здравоохранения через Центр информационных систем здравоохранения – EWP 3.0 и PZH (в соответствии с пар. Запретами в связи с эпидемией) и Санитарную инспекцию (в соответствии со статьей 32a Закона о профилактика инфекций и инфекционных заболеваний человека и борьба с ними; Законодательный вестник 2020, пункт 1845); 7) ваши личные данные не будут переданы в третьи страны; 8) ваши личные данные не будут использоваться для автоматического принятия решений, включая профилирование; 9) В связи с обработкой ваших личных данных вы имеете право запросить у Администратора доступ к вашим личным данным, исправить их, удалить, ограничить обработку, право возражать против обработки, право на передачу данных, право подавать жалобы в надзорный орган, которым является президент Управления по защите персональных данных; 10) Предоставление личных данных в форме является добровольным, но необходимо для проведения теста; 11) Если вы считаете, что обработка персональных данных нарушает закон, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, то есть президенту Управления по защите персональных данных (по адресу: ул. Ставки 2, 00- 193 Варшава).